Forskningen

Rekryteringen till SAMI-studien har avslutats. Ändå tar vi gärna emot prover från barn för vilka forskning fortfarande pågår. Stort tack till alla deltagare!

Åbo Universitet har i samarbete med Åbo Universitets Centralsjukhus (ÅUCS) och Åbo rådgivningar startat en forskning som undersöker effekterna av puréer på utvecklingen av tarmfloran (s.k. SAMI-forskning). Avsikten är att identifiera olika faktorer i den tidiga tarmfloran som har överförts från mamman och omgivningen. Dessa faktorer kan påverka på hur den individuella tarmfloran reagerar på introducerandet av frukt- och andra barnmatspuréer hos barn i rådgivningsålder. Hur den tidiga tarmfloran reagerar på påbörjandet av puréerna kan påverka utvecklingen av tarmfloran och slutligen tarmflorans mångfald och balans.

Forskningens syfte

Forskningen utreder tarmfloras mångfald och de olika bakteriernas förmåga att bryta ner kostfibrer. Syftet är att förutsäga hur puréer, så som frukt- och bärpuréer, innehållande kostfibrer påverkar utvecklingen av en balanserad tarmflora hos barnen som deltar i forskningen. I framtiden kan resultaten av forskningen möjligen användas för att avgöra hur introduceringen av olika födoämnen främjar utvecklingen av en fördelaktig tarmflora hos barn i 3-6 månaders ålder.

Praktisk förverkligande

Avföringsprover tas från barnen som deltar forskningen för att utreda tarmflorans sammansättning. Man tar proverna då barnet är 1-2 veckor (endast på förlossningsavdelningen), 3, 6 och 12 månader gammalt. För att kartlägga barnets matvanor och användningen av puréer används ett frågeformulär, som fylls i då barnet är 3, 6 samt 12 månader gammalt.

Provburkar, samtycke och återlämning av provet

Villigheten att delta forskningen fastställs med en samtyckesblankett på nätet. På förlossningsavdelningen utdelas färdiga påsar med provburkar, samt instruktioner för provtagning och returnering av proverna. Provburkar kan också hämtas från rådgivningarna som deltar i studien (Hammarbacka/Dragonvägen, Kustavi/Kustavivägen, Syvälahti/Gamla Kakskertavägen och Tallbacken/Luolavuorivägen). I väntrummet på vissa rådgivningen finns provburkar och anvisningar i färdiga påsar, och dessa kan hämtas fritt utan tid till hälsovården eller konsultation av annan personal.
Avföringsprovet returneras antingen till Åbo Universitet (Medisiina D, Info-disken i första våningen, Kinakvarngatan 10) eller någon av de fyra rådgivningarna. Vid Tallbacken ges provet till hälsovårdare, och vid de andra rådgivningarna läggs provet i en liten frys som finns i väntrummet (frysen är märkt ”SAMI-tutkimus”).

Provet tas hemma. Det är viktigt att avföringsprovet returneras samma dag, eftersom provet förstörs såvida det ej fryses så snart som möjligt. Om ni inte har möjlighet att returnera provet samma dag kan ni också frysa det hemma. Kom ihåg att namnge provet med barnets namn, födelsedag och provtagningsdatum.

Tilläggsinformation

Forskningen arbetar under Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo Universitets ansvar. Information om avföringsproverna överlämnas inte till utomstående parter. På vår webbsida informerar vi om hur forskningen framskrider. På webbsidan informerar vi också kortfattat om forskningens resultat och dess eventuella påverkan på spädbarns näringsrekommendationer.

Förfrågningar samitutkimus@utu.fi.

Du kan bekanta dig med integritetspolicyn och forskningstillståndet här.